งานสแกนเพื่อตรวจสอบโลหะในคอนกรีต (Steel Reinforcement Detection)

งานสแกนเพื่อตรวจสอบโลหะในคอนกรีต (Steel Reinforcement Detection) ด้วยเครื่อง Hilti Ferroscan PS – 200

       - ตรวจสอบหาโลหะหรือเหล็กโครงสร้างด้วย Grid Line Paper ขนาด 60 x  60 ซม.
       -
ตรวจหาแนวสลิง โพสเทนชันให้ลูกค้าได้ทราบตำแหน่งก่อนตัดสินใจเจาะหรือตัดคอนกรีตนั้นๆ
       -
ตรวจสอบความลึกของเหล็กโครงสร้างได้อย่างรวดเร็ว Quick Scan
       -
ตรวจสอบสภาพเหล็กโครงสร้างโดยดูการบวมของเหล็กโครงสร้างซึ่งเกิดจากสนิม